یکشنبه های مردمی با فرماندار شهرستان مروست

دیدار فرماندار شهرستان مروست با مردم