یکشنبه های مردمی با فرماندار شهرستان مروست

 یکشنبه های مردمی؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری فرماندار مروست به اقشار مختلف مردم شهرستان.

فرماندار شهرستان مروست به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی را صادر کرد.