بازدید میدانی بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی بخش مرکزی

فلاحتی بخشدار مرکزی به همراه فلاح ناظر عالیه پروژه های عمرانی،رفیعی کارشناس دفتر امور روستایی از پروژه آسفالت معابر روستای ترکان و روند احداث چمن مصنوعی روستای مبارکه بازدید به عمل آورد.