بازدید سرزده فرماندار مروست از پروژه استخر شهر مروست

بازدید سرزده دانشور فرماندار مروست به اتفاق جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مروست از پروژه در حال ساخت استخر مروست