به مناسبت ارتحال امام خمینی ره و قیام ۱۵خرداد برگزار شد

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی ره و قیام ۱۵خرداد در روستای ترکان بخش مرکزی

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی ره و قیام ۱۵خرداد در روستای ترکان بخش مرکزی