حضور مهندس علیخانی رئیس هیات نظارت انتخابات استان یزد در ستاد انتخابات شهرستان مروست

حضور مهندس علیخانی رئیس هیات نظارت انتخابات استان یزد در ستاد انتخابات شهرستان مروست

حضور مهندس علیخانی رئیس هیات نظارت انتخابات استان یزد در ستاد انتخابات شهرستان مروست