حضور نماینده مجلس ، فرماندار ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در نمایندگی فنی و حرفه ای مروست

حضور در نمایندگی فنی و حرفه ای مروست

حضور در نمایندگی فنی و حرفه ای مروست

حضور نماینده مجلس ، فرماندار ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و برخی مسئولین شهرستان در نمایندگی فنی و حرفه ای مروست