تخصیص اعتبار تکمیل ساختمان جدید التاسیس با پیگیری های فرماندار محترم و ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

بهره برداری ساختمان جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مروست

بهره برداری ساختمان جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مروست

با پیگیری های فرماندار محترم و ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اعتبار تکمیل ساختمان جدید التاسیس و همچنین اعتباری جهت مرمت و بازسازی ساختمان قدیم تخصیص یافت.
به گفته دکتر بذرافشان ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تا نیمه خرداد ماه ساختمان جدید به بهره برداری خواهد رسید و شروع مرمت ساختمان قدیم آغاز خواهد شد.