بازدید دانشور فرماندار مروست از پروژه مرکز درمانی دکتر علیم مروستی

مهندس دانشور فرماندار شهرستان مروست از پروژه مرکز درمانی دکتر علیم مروستی بازدید و در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.