بازدید دانشور فرماندار از پروژه استخر شهر مروست

بازدید دانشور فرماندار به اتفاق بذرافشان مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان از پروژه در حال ساخت استخر مروست