بازدید دانشور فرماندار مروست از مزارع کینوا ، تنگ ماهور بخش ایثار