جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان مروست و آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر شهرستانی استاندار یزد به این شهرستان

به ریاست استاندار یزد برگزار شد

 نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان مروست و آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر شهرستانی استاندار یزد به این شهرستان به ریاست استاندار برگزار شد.