حضور سر زده فرماندار مروست در بانک رفاه شعبه مروست

دانشور فرماندار شهرستان مروست به صورت سر زده در بانک رفاه شعبه مروست حاضر شد و با ریاست بانک دیدار و گفتگو کرد.