بازدید فرماندار شهرستان مروست از پروژه چمن مصنوعی روستای مبارکه

بازدید دانشور فرماندار مروست به اتفاق فلاحتی بخشدار مرکزی و بذرافشان مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان از پروژه در حال ساخت زمین چمن مصنوعی روستای مبارکه